L-MCESD jiltaqa’ fil-Bank Ċentrali ta’ Malta biex Jiddiskuti r-Riforma tas-Sistema Ġudizzjarja.

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (l-MCESD) sejjaħ it-tmien laqgħa tal-kunsill tiegħu fil-Bank Ċentrali ta’ Malta, wieħed mill-imsieħba soċjali importanti tiegħu, biex jindirizza suġġetti ta’ prijorità skont il-missjoni ewlenija tiegħu. Il-fokus tal-aqgħa ddur fuq ir-Riforma tal-Ġudikatura li għaddejja; inizjattiva sinifikanti fi ħdan is-sistema tal-ġustizzja tal-pajjiż.

Preżenti għal-laqgħa kien hemm il-Ministru tal-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, li pprovda aġġornament komprensiv lill-imsieħba soċjali dwar il-progress li sar fil-proċess ta’ riforma u s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul.

Il-Ministru Attard saħaq fuq il-ħtieġa ta’ approċċ realistiku, peress li ċerti proċeduri ġibdu nuqqas ta’ sodisfazzjon mill-pubbliku ġenerali. Waqt il-laqgħa tal-Kunsill, il-Ministru enfasizza titjib kontinwu, partikolarment fit-tisħiħ tar-riżorsi umani u l-avvanzi infrastrutturali, bħall-espansjoni tan-numru ta’ awli u r-rinovazzjoni tal-qorti tal-familja u l-qorti ta’ Għawdex.

Il-Ministru tal-Ġustizzja enfasizza wkoll l-importanza ta’ studji kontinwi li jesploraw l-inkorporazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali f’ċerti sistemi, immirata biex ittejjeb l-effiċjenza ġenerali.

Il-qofol ewlieni tal-laqgħa kienet preżentazzjoni dettaljata li saret mill-Kummissarju tal-Liġi, l-Imħallef Antonio Mizzi. Il-preżentazzjoni ffukat fuq emendi proposti relatati ma’ diversi aspetti, inkluż in-numru ta’ każijiet, provi, xhieda, prima facie, tul tal-proċedura, korrezzjonijiet tal-atti, Early Guilty Plea, libertà proviżorja, miżuri wara l-ħruġ tal-att tal-akkuża, appoġġ għall-vittmi, perjodi tranżitorji, u monitoraġġ u evalwazzjoni.

Il-parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali fid-diskussjoni kienet partikolarment notevoli, u wrew ir-rikonoxximent tagħhom tas-sinfikat tar-riforma għat-titjib mistenni tas-sistema tal-ġustizzja nazzjonali. L-impenn attiv tagħhom jirrifletti l-impenn tal-MCESD biex ifassal futur aktar robust u ekwu għal Malta.

L-MCESD jibqa’ ddedikat biex jiddiskuti kwistjonijiet ta’ importanza nazzjonali, bħar-Riforma tal-Ġudikatura, flimkien mal-imsieħba soċjali tiegħu. L-involviment attiv tal-partijiet interessati kollha huwa vitali għall-implimentazzjoni b’suċċess ta’ dawn ir-riformi. Iħares ‘il quddiem, l-MCESD se jkompli jrawwem dawn id-djalogi, billi jfittex li jinkorpora l-interessi u l-perspettivi tal-partijiet kollha involuti.

Din il-proposta ta’ Riforma tal-Ġudikatura hija meqjusa bħala l-ewwel pass f’numru ta’ azzjonijiet li mistennija jtejbu s-sistema tal-ġustizzja ta’ Malta, u l-parteċipazzjoni attiva tal-MCESD f’dan il-proċess ta’ riforma tenfasizza l-impenn tal-organizzazzjoni li tmexxi l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fi ħdan il-pajjiż.

Il-preżentazzjoni offriet għarfien siewi dwar dawn l-emendi proposti, li qanqlet diskussjonijiet fil-fond fost dawk li attendew, u tista’ tiġi aċċessata minn hawn.