Tenders, Espressjoni ta’ interess u RFQ’s

Ref: RfQ01/2021 — Talba għal Kwotazzjonijiet għall-akkwist ta’ servizzi ta’ konsulenza relatati mal-kitba tar-Rapport Annwali dwar il-Produttività u l-Kompetittività Nazzjonali tal-2022

Ir-riżultati tal-proċeduri ta’ akkwist imwettqa mill-Bord Nazzjonali tal-Produttività ta’ Malta ġew ippubblikati, skont l-avviż ta’ wara

Avviż ta’ Għoti ta’ Kuntratt 

Talba għal Kwotazzjonijiet għall-akkwist ta’ servizzi ta’ konsulenza relatati mal-kitba tar-Rapport Annwali dwar il-Produttività u l-Kompetittività Nazzjonali tal-2022

Maħruġ mill-Bord Nazzjonali tal-Produttività ta’ Malta

Ref: RfQ01/2021

Sfond

Talba għal Kwotazzjonijiet għall-akkwist ta’ servizzi ta’ konsulenza relatati mal-kitba tar-Rapport Annwali dwar il-Produttività u l-Kompetittività Nazzjonali tal-2022

Maħruġ mill-Bord Nazzjonali tal-Produttività ta’ Malta

Ref: RfQ01/2021

Wara r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Settembru 2016 dwar l-istabbiliment ta’ Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività (2016/C 349/01), l-istati membri taż-Żona tal-Euro ġew mistiedna jistabbilixxu bord tal-produttività bl-iskop li janalizza l-iżviluppi u l-politiki fil-qasam tal-produttività u l-kompetittività, u b’hekk jikkontribwixxu għat-trawwim tas-sjieda u l-implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa fil-livell nazzjonali, u b’hekk jippromwovu tkabbir ekonomiku u konverġenza aktar sostnuti.

L-Artikolu 8, subartikolu ‘b’, tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 431.03 li tirregola l-Bord Nazzjonali tal-Produttività, jistipula li l-bord għandu jkollu l-kompitu li ‘jipprepara rapport annwali li jiddeskrivi l-isfidi ewlenin tal-kompetittività u l-produttività li qed tiffaċċja Malta, u r-rispons politiku meħtieġ biex jintlaħqu u kwalunkwe rakkomandazzjonijiet’.

Dan ir-rapport għandu jintuża għat-titjib tal-politika lokali, kif meħtieġ, u l-Kummissjoni fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u l-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku.

Huwa għal dan il-għan li l-Bord Nazzjonali tal-Produttività qed joħroġ sejħa għal kwotazzjonijiet għall-akkwist ta’ servizzi ta’ konsulenza relatati mal-kitba tar-Rapport Annwali dwar il-Produttività u l-Kompetittività Nazzjonali tal-2022.

Termini ta’ Referenza

Il-Konsulenti għandhom iħejju r-Rapport Annwali tal-2022 dwar il-Produttività u l-Kompetittività Nazzjonali f’konformità wkoll mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill enfasizzata aktar kmieni, speċifikament, billi jippreżentaw:

 • id-dijanjożi u l-analiżi tal-iżviluppi fil-produttività u l-kompetittività f’Malta, b’kont meħud tal-aspetti taż-żona tal-euro u tal-Unjoni Ewropea u jindirizzaw il-motivaturi u l-instigaturi tal-produttività u l-kompetittività fuq tul ta’ żmien, inkluża l-innovazzjoni, u l-kapaċità li jattiraw investiment, negozji u l-kapital uman, u li jiġu indirizzati l-fatturi kemm relatati ma’ spejjeż u mhumiex li jistgħu jaffettwaw il-prezzijiet u l-kontenut ta’ kwalità tal-prodotti u s-servizzi inklużi dawk relatati mal-kompetituri globali fuq medda qasira ta’ żmien;
 • analiżi bbażata fuq indikaturi trasparenti u komparabbli; u
 • analiżi tal-isfidi tal-politika fil-qasam tal-produttività u l-kompetittività u valutazzjoni tal-effetti tal-għażliet tal-politika, li tagħmel il-kompromessi tal-politika espliċiti.

 

L-għanijiet li għandhom jintlaħqu mill-konsulenti:

 1. Jiżviluppaw rapport annwali tal-2022 iffukat fuq il-produttività lokali u l-kompetittività ta’ Malta vis-a-vis iż-żona tal-euro u l-pajjiżi Ewropej.
 2. Jiżguraw kontinwazzjoni mar-rapporti annwali tal-2021, l-2020 u l-2019 billi jagħżlu l-aktar qasam ta’ prijorità pertinenti minn dawn ir-rapporti u jagħmlu analiżi aktar profonda tagħhom.
 3. Isegwu r-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2021, l-2020 u l-2019, fil-qasam magħżul tas-settur/ta’ prijorità, u jiġi aċċertat l-istatus tal-implimentazzjoni.
 4. Jippreżentaw ir-rapport f’format li jippermetti l-kumparabbiltà f’edizzjonijiet futuri.
 5. Jikkollaboraw mal-analizzaturi pari kif identifikati mill-Bord Nazzjonali tal-Produttività jew mir-rappreżentanti tiegħu u jieħdu inkonsiderazzjoni l-feedback tagħhom.
 6. Jippreżentaw sett ta’ rakkomandazzjonijiet S.M.A.R.T. li ġew diskussi wkoll ma’ entitajiet, awtoritajiet u Ministeri rilevanti kif meħtieġ.
 7. Jippreżentaw s-sejbiet tar-rapport lill-membri tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività u wara lill-udjenza tal-konferenza annwali tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività.

Skedi ta’ żmien għall-implimentazzjoni

Ir-rapport annwali għall-2022 għandu jiġi ffinalizzat sa Mejju tal-2022. Il-finalizzazzjoni ta’ dan ir-rapport jeħtieġ li tqis ir-reviżjonijiet tar-rapport kif ordnat mill-analizzaturi pari u l-aġġornament sħiħ tal-istatus tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti tal-2021, l-2020 u l-2019.

Rekwiżiti

Il-konsulenti interessati f’din l-RfQ għandhom jissottomettu proposta dettaljata, li tiddeskrivi:

 • l-isfond akkademiku, il-kompetenza fir-riċerka u l-esperjenza tagħhom fil-qasam tas-suġġett;
 • lista ta’ pubblikazzjonijiet simili riċerkati jew miktuba;
 • il-metodoloġija proposta li għandha tiġi adottata;
 • il-fehim tagħhom tal-proċess; il-ħidma tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività kif ukoll għarfien dwar l-istil u t-tip ta’ rapporti mħejjija mill-bordijiet tal-produttività tal-Istati Membri l-oħra;
 • abbozz ta’ werrej għar-rapport annwali tal-2021, li jindika wkoll il-qasam ta’ prijorità li ser jiffukaw fuqu;
 • il-perjodi ta’ żmien proposti għall-implimentazzjoni;
 • it-tim ta’ esperti li jkunu involuti fl-abbozzar ta’ dan id-dokument u l-irwoli varji tagħhom fir-rapport; u
 • il-ħlas propost u t-tqassim tiegħu.

Il-kwotazzjonijiet għandhom jintbagħtu lis-Sa Adriana Chircop fuq [email protected] sal-15 ta’ Ottubru 2021.