Waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD tat-13 ta’ Ottubru, flimkien mal-Imsieħba Soċjali ingħaqdu s-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Rebecca Buttigieg. Attendew ukoll uffiċjali mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Alexander Tortell u Bernice Zarb. L-iskop tal-preżenza tagħhom kien li jispjegaw il-Patt nazzjonali għall-ġlieda kontra r-razziżmu u għall-inklużjoni interkulturali.

Fil-ftuħ tal-laqgħa, iċ-Chairperson tal-MCESD, il-Perit David Xuereb, għaraf is-sinifikat ta’ Ottubru bħala x-xahar għall-Għarfien tal-Kanċer tas-Sider, kemm f’Malta kif ukoll globalment. Il-Perit Xuereb saħaq li l-missjoni tal-MCESD tinvolvi li jiġu rikonoxxuti u indirizzati kwistjonijiet li għandhom impatt dirett fuq is-soċjetà. B’appoġġ għall-kampanja ‘Pink October’, il-parteċipanti kollha, inklużi l-imsieħba soċjali u l-mistednin distinti, kellhom simboli roża biex jinkoraġġixxu lin-nies jeżaminaw lilhom infushom filwaqt li jżommu ruħhom attivi kemm jista’ jkun.

Is-Sur Alexander Tortell, il-kelliem għad-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem, għamel preżentazzjoni komprensiva dwar l-istrateġija kontra r-razziżmu. L-għan kien li jinġabar għarfien siewi mill-imsieħba soċjali dwar l-implikazzjonijiet ta’ din l-istrateġija kemm fuq l-aspetti soċjali kif ukoll ekonomiċi tal-pajjiż.

Is-Sur Tortell enfasizza statistika sinifikanti: kważi 25% tal-popolazzjoni ta’ Malta ma twelditx f’Malta. Konsegwentement, l-istrateġija għandha l-għan li tindirizza r-razziżmu fil-forom kollha tiegħu, testendi għall-aspetti ekonomiċi, filwaqt li tippromwovi l-inklużjoni interkulturali. Huwa enfasizza l-importanza tal-isforzi kollaborattivi fost il-ministeri tal-gvern, id-dipartimenti, il-partijiet interessati, u l-imsieħba soċjali biex jiġġieldu b’mod effettiv diversi manifestazzjonijiet ta’ razziżmu, inkluża l-ksenofobija.

Id-Direttorat qasam il-pjanijiet tiegħu għal kollaborazzjoni mill-qrib mal-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-settur privat biex jistabbilixxi u jallinja standards ta’ kompetenza biex jiġi eliminat ir-razziżmu u l-promozzjoni tal-inklużjoni interkulturali fir-reklutaġġ u l-impjiegi. Dawn l-istandards huma maħsuba biex jiġu inkorporati f’patt nazzjonali kontra r-razziżmu.

Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qasmet il-perspettiva tagħha, u enfasizzat l-importanza li jiġu ppreservati l-valuri Maltin, fosthom il-lingwa, ir-reliġjon, u l-kultura, filwaqt li tiżgura li dak li hu Malti jibqa’ ta’ valur. Bħala ċittadini Maltin, huwa kruċjali li niżguraw li dawk ġodda f’pajjiżna jifhmu, japprezzaw u jħaddnu dawn il-valuri.

Waqt il-laqgħa, l-imsieħba soċjali esprimew il-fehmiet tagħhom dwar dan is-suġġett importanti u rilevanti, filwaqt li rrikonoxxew id-diversità etnika li dejjem tikber f’Malta u l-ħtieġa ta’ perspettiva fit-tul. L-imsieħba soċjali enfasizzaw l-importanza li jiġi adottat approċċ komprensiv u sostenibbli biex din il-kwistjoni tiġi indirizzata b’mod effettiv.

Barra minn hekk, enfasizzaw l-importanza ta’ direzzjoni ċara tal-gvern dwar is-servizzi, il-kura u l-pensjoni lill-ħaddiema barranin. Ir-regolamentazzjoni tas-suq tal-kera saret kwistjoni urġenti peress li toħloq sfidi sinifikanti għas-soċjetà li tgħix b’mod permanenti f’Malta.

Kummenti mill-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili, kienu ffukati fuq il-faqar u l-impatt tar-razziżmu fuq is-soċjetà Maltija. Ġie spjegat kif waqt il-laqgħat tal-kumitat tagħhom, huma jindirizzaw b’mod konsistenti suġġetti relatati mal-ġlieda kontra l-faqar permezz ta’ rappreżentanza minn organizzazzjonijiet li jaħdmu f’dan il-qasam. Ir-razziżmu fost il-ħaddiema barranin f’Malta sar kwistjoni inkwetanti li toħloq theddida għall-armonija tas-soċjetà.

Fil-konklużjoni tiegħu, iċ-Chairman tal-MCESD enfasizza s-sinifikat ta’ dan is-suġġett. Huwa enfasizza li l-MCESD jibqa’ impenjat li jkollu rwol attiv fit-tmexxija tal-progress ekonomiku u soċjali, inkluż il-ħtieġa li jiġi miġġieled ir-razziżmu u tiġi promossa l-inklużjoni interkulturali.

L-MCESD huwa konxju li l-preżenza ta’ barranin f’Malta jġib tħassib espress mis-soċjetà Maltija, li xi wħud jemmnu li joħolqu numru ta’ sfidi. L-MCESD huwa impenjat li jkompli d-diskussjonijiet u jibgħat ir-rispons tiegħu lill-gvern biex jindirizza sfidi bħal dawn.

Il-preżentazzjoni dwar il-Patt Nazzjonali Kontra r-Razziżmu u Interkulturali tista’ tiġi aċċessata minn hawn.