L-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni 2024-2030 tingħata l-importanza fil-Laqgħa tal-Kunsill tal-MCESD.

Waqt il-laqgħa, il-Ministeru għall-Edukazzjoni ppreżenta l-viżjoni għall-futur bi trasformazzjoni fl-edukazzjoni. Il-preżentazzjoni ġiet ippreżentata lill-imsieħba soċjali li jiffurmaw parti mill-Kunsill tal-MCESD.

Il-laqgħa tal-Kunsill kienet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, u l-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka, u Innovazzjoni, l-Onor. Clifton Grima, akkumpanjat mis-Segretarju Permanenti għall-Edukazzjoni, is-Sur Matthew Vella.

Fl-indirizz tiegħu, l-Onor. Andy Ellul spjega fuq l-irwol ċentrali li l-edukazzjoni tħalli fit-tiswir tal-futur ekonomiku u soċjali ta’ pajjiżna. L-Onor. Ellul spjega l-importanza tal-mobilità soċjali bħala ċ-ċavetta tas-suċċess għaċ-ċittadini kollha. Huwa enfasizza wkoll l-importanza tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid bħala elementi essenzjali fit-tiswir tal-futur tal-prosperità tal-pajjiż. Huwa tkellem ukoll dwar l-upskilling u r-reskilling bħala elementi essenzjali fit-tiswir tal-futur tal-prosperità tal-pajjiż.

Il-Ministru Clifton Grima rrikonoxxa avvanzi tekonoloġiċi u ekonomiċi li qed ngħixu fihom u saħaq fuq il-ħtieġa li jiġu identifikati u trasformati aspetti ewlenin tas-sistema edukattiva tal-pajjiż. Saħaq li dan qed isir permezz ta’ djalogu kontinwu mal-partijiet interessati biex jinftiehmu aħjar il-ħtiġijiet nazzjonali u l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini tagħha.

Waqt il-laqgħa, is-Sur Matthew Vella ta preżentazzjoni dettaljata lill-membri tal-Kunsill tal-MCESD, flimkien ma’ rappreżentanti mill-Università ta’ Malta u l-MCAST. Huwa tkellem u spjega dwar ix-xogħol li qed isir biex titfassal l-istrateġija nazzjonali tal-edukazzjoni għall-2024–2030.

Is-Sur Vella spjega li l-għan ta’ din l-istrateġija huwa li tirrifletti l-ħtiġijiet attwali filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti futuri f’kuntesti soċjali u ambjentali, kif ukoll tipprepara lill-istudenti li jkunu life-long learners, biex ikollhom il-ħiliet essenzjali għall-futur b’valuri u ambizzjonijiet ċari.

Matul il-laqgħa, l-imsieħba soċjali ipparteċipaw b’mod attiv f’diskussjonijiet relatati mat-trasformazzjoni tas-sistema edukattiva tal-pajjiż, filwaqt li rrikonoxxew l-impatt wiesa’ tagħha fuq diversi aspetti tal-pajjiż, inkluża l-kwalità tal-ħajja kemm għall-ħaddiema, min iħaddem, kif ukoll għaċ-ċittadini inġenerali.

Ġew imressqa proposti konkreti mill-imsieħba soċjali, li enfasizzaw fuq l-importanza li jiġu prijoritizzati l-ħiliet u s-snajja’, li bħalissa huma nieqsa fis-suq tax-xogħol. Huma ddiskutew ukoll il-ħtieġa għal sistema ta’ monitoraġġ robusta biex tiżgura l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni effettiva tal-istrateġija. Barra minn hekk, l-imsieħba soċjali enfasizzaw l-importanza li l-istudenti jiġu mgħammra b’ħiliet transsettorjali, li jinkludu l-imġieba u l-kwalitajiet personali, biex itejbu l-kollaborazzjoni u l-abbiltajiet ta’ soluzzjoni għall-isfidi.

Il-laqgħa enfasizzat il-ħtieġa ta’ servizzi ta’ gwida professjonali u ta’ kwalità għolja għall-istudenti, kif ukoll l-importanza li jitjiebu l-kollaborazzjoni u s-sinerġiji bejn l-Università ta’ Malta u l-MCAST, li hija meqjusa bħala indispensabbli. Kien hemm kunsens dwar il-ħtieġa li jissaħħu l-esperjenzi ta’ apprendistat biex jiġu żviluppati aktar il-ħiliet tal-istudenti u jitrawwem il-ħsieb kritika tagħhom.

Id-diskussjoni ssuġġeriet li l-edukazzjoni mhijiex biss proċess ta’ tħejjija għas-suq tax-xogħol iżda opportunità ta’ żvilupp personali ħolistiku. Ġie sostnut appoġġ akbar għal individwi b’diżabbiltà biex jitrawmu ħiliet ta’ għajxien indipendenti, filwaqt li ġiet enfasizzata l-importanza li s-saħħa mentali għandha tingħata prijorità ikbar fl-iskejjel.

L-MCESD insista fuq il-ħtieġa li din l-istrateġija tiġi allinjata ma’ strateġiji nazzjonali oħra u tkun ikkoordinata b’mod kumpless mal-prinċipji Ekonomiċi, Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG). Dan l-approċċ kollaborattiv huwa essenzjali għat-trasformazzjoni ekonomika u soċjali nazzjonali.

Il-preżentazzjoni dwar il-viżjoni għall-futur bi trasformazzjoni fl-edukazzjoni, tista’ tiġi aċċessata hawn.